ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြအဖမ္းခံရ

မႏၱေလးတုိင္းအတြင္း ေၾကးနီေတာင္အေရး သံဃာ့အေဒြေဒြသပိတ္ ဆႏၵဒုတ္ေá€-ာ္မႈမွာ ဝန္းရံပါဝင္ခဲ့သူ ဖကသမွ ၃ ဦး လူဒုပုံရိပ္သတင္းေဒာက္ ၁ ဦး ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး အá€-ြဲ႔ အဒက္ဖမာျပည္ တာဝန္ခံ ကုိသိန္းေအာင္ျမင့္အပါအဝင္ ၅ ဦးကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ဒီကေန႔ည ၈း၃၀နာရီ ဝန္းက်င္မွာ á€-မ္းဆီးသြားပါတယ္။ အဲဒီလုိá€

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *