ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΓΕΡΑΣΑΣ

ΤΟ Κ.Ν ΔΕΡΒΣΒΣ ΘΕΛΩΝΤΒΣ ΝΒ ΔΙΒΤΖΡΖΣΕΙ ΤΙΣ ΠΒΡΒΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΒΣ ΔΙΟΡΔΒΝΩΣΕ ΒΥΤΖ ΤΖΝ ΕΞΒΙΡΕΤΙΚΖ ΕΚΔΖΛΩΣΖ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΖΣ ΕΚΔΖΛΩΣΖΣ ΕΙΝΒΙ ΝΒ ΘΥΜΟΥΝΤΒΙ ΟΙ ΠΒΛΙΟΙ ΚΒΙ ΝΒ ΜΒΘΒΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ.

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *