നിഷാ ജോസിനെതിരേ ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് പരാതി നല്‍കി;പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം

PC George’s son Shone George filed a complaint against Nisha Jose Mani for tarnishing his political image. Nisha, the wife of Jose K Mani MP and daughter-in-law of KM Mani, in her book The Other Side Of This Life, had accused the son of a prominent…

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *