[VN Sub] FutureNet World Convention 2018 (Part 1) Full HD 1080

Các thành viên Futurenet từ khắp nÆ¡i trên thế giới Ēã gặp nhau tại Macau vào ngày 9/9/2018 Ēể ká»· niệm thành công của Futurenet và tìm hiểu về việc ra mắt sản phẩm mới của công ty và gặp một CEO mới. Một má»’i quan tâm lớn trong biến Ēổi khí hậu và sá»± tàn phá rừng Ēã mang FutureNet Ēến với Liên Hiệp Quá»’c. FutureNet hiện Ä’ang tung ra chÆ°Æ¡ng trình riêng của mình Ēể bảo vệ các khu rừng.

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *